fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities 

1.1 Klant: De (rechts)persoon met wie Wesleyboer.nl een overeenkomst heeft gesloten aangaande een product of dienst.

1.2. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Wesleyboer.nl en klant op grond waarvan Wesleyboer.nl diensten verleent aan klant.

1.3. Wesley Boer: Wesley Boer is een aanbieder van programma’s op het gebied van (online) voeding- en lifestyle coaching. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Wesley Boer  volgt, stemt in met deze bepalingen.

1.4. Programma’s: Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s vinden ook bijeenkomsten plaats.

1.5. Bijeenkomsten: Sommige programma’s van Wesley Boer bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep of 1 op 1 coaching/training ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Wesleyboer.nl gevestigd te verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Gebruiker is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versie datum.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Rechten en plichten Klant

4.1 Klant dient bij het start van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige informatie te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het onboarding proces. Klant dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan info@wesleyboer.nl indien deze van toepassing zijn op de uitingen.

Artikel 5 – Betaling (Klant)

5.1 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.2 Eventuele termijnbetalingen dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Klant.

5.3 Gebruiker is gerechtigd het project van Klant stil te leggen bij geen tijdige betaling. De te betalen kosten dienen alsnog te worden voldaan.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Klant is ervan op de hoogte dat de betalingen middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Klant voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.

5.6 Gebruiker kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Klant zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt.

5.7 Als gevolg van tussentijds opzeggen kan er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Klant.

5.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

5.9 In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

5.10 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Herroepingsrecht geldt niet voor de online programma’s. In het geval van twijfel voorafgaand aan koop is aan te raden de investering niet te maken.

6.2 Bij levering van diensten heeft klant niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als het traject van start is gegaan. Een traject, in welke vorm dan ook, gaat van start op het moment dat de betaling binnen is bij gebruiker. In het geval van twijfel voorafgaand aan de start van een traject is het aan te raden om de investering niet te maken.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Gebruiker staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Klant op grond van het Klant Maatschap redelijkerwijze mag verwachten.

7.2  Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, dan voor andere doelen dan in de Overeenkomst is vastgelegd.

7.3 Gebruiker is niet verantwoordelijk van gebreken door design/of programmeerfouten van Wesleyboer.nl

7.4 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, en met betrekking tot alles wat gebruiker ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan gebruiker.

7.5 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

7.6 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

7.7 Het Klant Maatschap van Klant is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met gebruiker is overeengekomen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten worden overgedragen van gebruiker aan klant.

8.2 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.3 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen .

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

9.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

10.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, door diensten van derden, al dan niet ingehuurd door gebruiker.

10.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het volgen of niet-volgen van het programma.

10.4 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

10.5 Klant zal gebruiker en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Klant van de Community.

10.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

11.1 Gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Gebruiker geeft nooit garantie op resultaten die door een product/ dienst bereikt kunnen worden door Klant.

11.3 Een door gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan gebruiker schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1 Verhindering deelname programma – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, tenzij Wesley Boer voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Wesley Boer biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Alex van der Werf geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

12.2 Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Wesley Boer. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij Wesley Boer.

12.3 Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Wesley Boer voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Wesley Boer ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

12.4 Aansprakelijkheid bijeenkomst – Wesley Boer spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Wesley Boer alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Wesley Boer is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Alex van der Werf verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Wesley Boer, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Wesley Boer niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

12.5 Beelden bijeenkomsten – Wesley Boer kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Wesley Boer heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

12.6 Een programma van Wesley Boer is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Wesley Boer in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Wesley Boer op te nemen.

Artikel 13 – Privacy

12.1 Gebruiker respecteert de privacy van Klant. Gebruiker zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van gebruiker is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

12.2 Gebruiker zal nimmer persoonsgegevens van Klant verkopen aan derden, mits dit om een volledige bedrijfsovername gaat. Gebruiker zal Klant hierover vooraf informeren.

13.3 Gegevens verstrekt door Klant zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2020

 

© Copyright 2022 | Wesley Boer | Algemene voorwaardenPrivacy statement | Contact | Alle rechten voorbehouden